Tư vấn pháp lý về An toàn lao động tại doanh nghiệp

OHSAS 18001:2007 - Hệ thống giúp Doanh nghiệp quản lý rủi ro, nâng cao uy tín và sự tín nhiệm.

Đăng lúc: 06-01-2016 01:55:55 AM - Đã xem:

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành. OHSAS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series. OHSAS 18001:2007 (tên đầy đủ là BS OHSAS 18001:2007) là phiên bản hiện hành. Phiên bản trước đó của tiêu chuẩn OHSAS 18001 là BS OHSAS 18001:1999 (có bổ sung năm 2002).

OHSAS 18001:2007 là gì?

Đăng lúc: 06-01-2016 02:55:02 AM - Đã xem:

OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành. OHSAS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Occupational Health and Safety Assessment Series. OHSAS 18001:2007 (tên đầy đủ là BS OHSAS 18001:2007) là phiên bản hiện hành. Phiên bản trước đó của tiêu chuẩn OHSAS 18001 là BS OHSAS 18001:1999 (có bổ sung năm 2002).

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001 (EM.14000)

Đăng lúc: 06-01-2016 03:10:01 AM - Đã xem:

Hệ thống quản lý môi trường (tiếng Anh: Environmental management system, viết tắt EMS) đề cập đến việc quản lý các chương trình môi trường của một tổ chức một cách toàn diện, có hệ thống,có kế hoạch và được lưu trữ. Nó bao gồm cơ cấu tổ chức, lập kế hoạch và nguồn lực cho phát triển, thực hiện và duy trì chính sách bảo vệ môi trường. Chính thức hơn, EMS là "một hệ thống và cơ sở dữ liệu tích hợp các thủ tục và quy trình đào tạo cán bộ, giám sát, tổng hợp và báo cáo các thông tin môi trường chuyên ngành đến các bên liên quan bên trong và bên ngoài của một công ty